Tervetuloa Afacerver:in kotisivulle!

Laatuinen webhotelli hyvällä hinnalla! Löydämme meidän asiakkaille parhaat ratkaisut. Ota yhteyttä jo tänään!

+372 56969699

VIRTUAALIPALVELINPALVELUN TARJOAMISTA KOSKEVA SOPIMUSAsiakas – Te, luonnollinen tai oikeushenkilö;
Osapuoli – joko asiakas tai AFACERVER;
Osapuolet– asiakas ja AFACERVER yhdessä;

Fyysinen palvelin – afacerverin hallinnassa oleva asiakkaille palvelujen tarjoamiseen käytetty palvelin ja siihen kuuluvat laitteistot ja ohjelmistot, joihin asiakkaalla on pääsy hänelle afacerverin antamilla tarkistuskoodeilla;

Virtuaalipalvelin – asiakkaan hallintapaneelin kautta hallinnoima fyysisen palvelimen rajoitettu resurssi, jota käyttäessään asiakas voi esitellä hänelle kuuluvia html-sovelluksia ja käyttää hänelle kuuluvien sovellusten esittelyyn php- tai cgi- tai perl-skriptejä. Käsite virtuaalipalvelin käsittää myös afacerverin sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen asiakkaalle osoittaman fyysisen palvelimen rajoitetun resurssin;

Palvelu – afacerverin asiakkaalle rekisteröidyn verkkotunnuksen hallinnointiin käyttöön antama virtuaalipalvelin asiakkaan valitseman paketin mukaisesti. Tarkempaa tietoa afacerverin tarjoaman palvelun (ja muiden palveluiden) ominaisuuksista on mahdollista saada afacerverin verkkosivulta http://www.afacerver.ee;

Sopimus – asiakkaan ja afacerverin välillä palvelun tarjoamisesta näillä ehdoilla solmittu sopimus; Täten asiakas ja afacerver sopivat afacerverin palvelun tarjoamisesta asiakkaalle tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

Sopimuksen tavoitteena on säädellä afacerverin ja asiakkaan välisiä oikeudellisia suhteita, jotka ovat perustana ja jotka syntyvät afacerverin asiakkaalle palvelun tarjoamiseen liittyen.

Asiakas vakuuttaa, että:

a) hänen sopimuksen solmimisen yhteydessä afacerverille esittämät tiedot ovat oikeat ja hän on sopimuksen solmiessaan oikeustoimikelpoinen (ts. luonnollinen henkilö täysi-ikäinen). Mikäli asiakas solmii sopimuksen edustajan välityksellä, asiakas ja hänen edustajansa vakuuttavat, että edustaja on oikeustoimikelpoinen ja hänellä on valtuudet solmia tämä sopimus; b) hän on sopimuksen solmimista ennen tutustunut toivotun palvelun kuvaukseen ja sopimuksen ehtoihin, ml. hintaan ja on tietoinen siitä, että tarjottava hinta on voimassa sen muuttamiseen saakka; c) sopimuksen solmiminen ei riko hänelle oikeudellisella säädöksellä, hallinnollisella säädöksellä tai oikeuden päätöksellä asetettuja eikä suhteista kolmansiin henkilöihin seuraavia velvollisuuksia.

Afacerver vakuuttaa, että:

a) sillä on olemassa välineet ja taidot sopimuksessa säädetyn palvelun tarjoamiseen asiakkaalle; b) sopimuksen solmiminen ei riko sille oikeudellisella säädöksellä, hallinnollisella säädöksellä tai oikeuden päätöksellä asetettua tai suhteista kolmansiin henkilöihin seuraavia velvollisuuksia.

Sopimus katsotaan solmituksi, kun asiakas on täyttänyt afacerverin kotisivulla olevan liittymiskaavakkeen, ja afacerver on sen hyväksynyt lähettämällä asiakkaalle tätä koskevan ilmoituksen yhdessä palvelun käytössä tarvittavien tarkastuskoodien kanssa. Sopimus astuu voimaan solmimishetkellä. Asiakkaan esittämään tarjoukseen (sopimuksen voimaantulon oletettu aika) afacerver antaa vastauksen viipymättä, kuitenkin viimeistään:


1) .fi, .ee-loppuisen verkkotunnuksen sitominen virtuaalipalvelimeen 14 päivän kuluessa;
2) muiden verkkotunnusten sitominen virtuaalipalvelimeen 5 työpäivän kuluessa siitä, kun asiakkaan valitseman verkkotunnuksen rekisteröinnistä afacerverille maksettava ennakkomaksu on maksettu.

Mikäli asiakas haluaa hänen nimiinsä aiemmin rekisteröidyn verkkotunnuksen sitomista virtuaalipalvelimeen, saattaa afacerverillä asiakkaalle vastauksen antamisen edellyttämään työhön kulua lisäaikaa, josta ilmoitetaan asiakkaalle.  Afacerverilla on oikeus hylätä asiakkaan tarjous ilmoittamalla siitä asiakkaalle. afacerver varaa itselleen oikeuden kieltäytyä sopimuksen solmimisesta tapauksissa, joissa asiakas on afacerverille tai kolmansille henkilöille velkaa, rikkoo/on rikkonut afacerverin tai kolmansien henkilöiden tarjoamien palveluiden ehtoja ja internetin käytön hyviä tapoja, tai muusta afacerverille vakavasta syystä.

Asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta 3 kalenteripäivän kuluessa sopimuksen solmimisesta lukien. Vetäytyäkseen sopimuksesta asiakas tekee afacerverille sähköpostitse kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa vetäytymisilmoituksen.

afacerver tarjoaa asiakkaalle palvelua osapuolten välillä sopimuksessa sovitun mukaisesti. afacerverillä on oikeus muuttaa palvelua (ml. palvelun tarjoamiseen käytettäviä ohjelmistoratkaisuja) ilmoittamalla tästä asiakkaalle vähintään 7 kalenteripäivää etukäteen. Välitöntä toimintaa vaativissa tapauksissa (turvallisuusongelmien ilmeneminen jne.) afacerverillä on oikeus toteuttaa muutoksia asiakkaalle ennakkoon ilmoittamatta. Mikäli muutettu palvelu ei tyydytä asiakasta, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä afacerverille sopimuksessa säädetyllä tavalla. Asiakas on tietoinen siitä, että palvelun luonteesta johtuen ja erilaisten palvelun käytön edellytyksenä olevien palvelujen luonteen vuoksi afacerver ei voi taata palvelun saatavilla oloa jokaisena ajanhetkenä. afacerver tekee kohtuudella parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan saatavilla mahdollisimman yhtäjaksoisesti.

Asiakas valtuuttaa afacerverin sopimuksen solmimista varten tarjouksen esittämisen yhteydessä rekisteröimään hänen nimiinsä asiakkaan toivoman verkkotunnuksen. afacerver rekisteröi toimeksisaajana asiakkaan nimiin asiakkaan toivoman verkkotunnuksen, mikäli tätä verkkotunnusta ei ole rekisteröity kolmannelle henkilölle. Mikäli asiakkaan toivoman verkkotunnuksen rekisteröinti asiakkaan nimiin ei osoittaudu mahdolliseksi, sopimusta ei solmita ja afacerver menettää oikeuden edustaa asiakasta verkkotunnuksen rekisteröimisessä.

Mikäli asiakkaan toivoman verkkotunnuksen rekisteröinti on maksullinen, asiakas maksaa ennen sopimuksen solmimista verkkotunnuksen rekisteröinnin afacerverin esittämän laskun perusteella laskussa esitettyyn eräpäivään mennessä. afacerverinin toimesta verkkotunnuksen rekisteröinnistä laskun esittäessään afacerver sitoutuu solmimaan asiakkaan kanssa verkkotunnuksen rekisteröinnin jälkeen asiakkaan tarjouksen mukaisesti sopimuksen (antamaan suostumuksen), paitsi siinä tapauksessa, että laskun julkaisemisen ja verkkotunnuksen rekisteröinnin väliin jäävänä aikavälinä sopimuksen solmimisen edellytyksenä olevat asianhaarat muuttuvat merkittävästi.

Tämän luvun edellä esitettyjä säädöksiä ei sovelleta, jos asiakkaalla jo on rekisteröity verkkotunnus. Siinä tapauksessa afacerver on valtuutettu edustamaan asiakasta verkkotunnusten jakajan suhteen siinä määrin kuin se on palvelun tarjoamisessa tarpeen.

Asiakas sitoutuu takaamaan, että hänen verkkotunnuksensa ei ole sovellettavien oikeudellisten säädösten tai hyvien tapojen kanssa ristiriidassa eikä riko kolmansien henkilöiden oikeuksia, ml. teollis- ja tekijänoikeuksia. Asiakas vakuuttaa, että on tutustunut ja sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksen jakajan verkkotunnuksien rekisteröinnille asettamia ehtoja.

Asiakas ymmärtää, että verkkotunnuksen rekisteröinnissä syntyy verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia asiakkaan ja kolmantena henkilönä olevan verkkotunnusten jakajan välillä. Tämä sopimus ei säätele asiakkaan oikeutta verkkotunnukseen, afacerver ei jaa verkkotunnuksia eikä voi taata asiakkaan verkkotunnukseen liittyvän oikeuden pysymistä. afacerverin vastuu verkkotunnuksen rekisteröinnissä rajoittuu sen toimintaan toimeksisaajana asiakasta edustettaessa.

Asiakkaalla on oikeus palvelun puitteissa käyttää virtuaalipalvelinta omien sovellusten ja aineistojen esittämiseen julkisuudelle, sähköpostiosoitteiden luomiseen ja käyttämiseen sekä sähköpostin saamiseen/lähettämiseen, samoin muulla käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, palvelun kuvauksen mukaisesti.

Asiakas on vastuussa hänen hallinnoimansa virtuaalipalvelimen sisällöstä ja hänellä on tähän sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet hallinnoida hänelle osoitettua virtuaalipalvelinta. afacerver ei takaa, että palvelua käyttäessään asiakkaan ei ole mahdollista sattua sovellettavien oikeudellisten säädösten ja kolmansien henkilöiden oikeuksien kanssa ristiriitaan.

Asiakas on velvollinen tiedottamaan afacerverille välittömästi palvelun käytössä ilmenneistä ongelmista. Asiakas saa palvelun käytössä apua sähköpostiosoitteesta support@afacerver.ru.

Asiakas tekee virtuaalipalvelimessa säilytettävistä tiedostoista itselleen tarvittaessa varakopioita. afacerver ei takaa virtuaalipalvelimeen sijoitettujen tiedostojen säilymistä.

Asiakas sitoutuu pidättymään käyttämästä virtuaalipalvelimessaan ohjelmistoja, skriptejä, ohjelmia tai muita sovelluksia, jotka kuormittavat, häiritsevät tai vahingoittavat fyysisen palvelimen käyttötarkoituksen mukaista toimintaa, ja poistamaan ne 12 tunnin kuluessa siitä, kun on saanut afacerveriltä tätä koskevan huomautuksen.

Asiakas korvaa vahingon, joka syntyi liittyen hänen käyttämiensä ohjelmistojen tai sovelluksen aiheuttamaan fyysisen palvelimen vahingoittamiseen tai afacerverin toiminnan muulla tavoin laittomaan estämiseen, mikäli afacerver on häntä tällaisesta toiminnasta edeltä käsin varoittanut. Mikäli asiakkaan toiminta fyysisen palvelimen vahingoittamisessa on tahallista, hän on vastuussa afacerverin varoituksesta riippumatta.

Asiakas takaa, että hänen toimintansa (ml. verkkosivustolla esitettävä aineisto) palvelun käytössä ei tule olemaan voimassaolevien oikeudellisten säädösten kanssa ristiriidassa. Mainittu velvollisuus käsittää kiellon toimia roskapostin (joukkopostitus) lähettämisen parissa.

Asiakas sitoutuu pidättymään käyttämästä virtuaalipalvelimessa sellaisia sähköpostiohjelmia tai sovelluksia, jota mahdollistavat internetin käyttäjien lähettää roskapostia ja muita kansalaisia uhkaavia, loukkaavia tai harhaanjohtavia sähköpostikirjeitä.

Asiakas sitoutuu pidättymään julkaisemasta virtuaalipalvelimessa sellaisia aineistoja tai tarjoamasta sellaisia palveluja, jotka ovat ristiriidassa Viron tasavallassa voimassaolevien lakien, muiden oikeudellisten säädösten ja hyvien tapojen kanssa, samoin kolmansien henkilöiden oikeuksien kanssa.

Asiakas sitoutuu pidättymään julkistamasta virtuaalipalvelimessa aineistoja politiikasta tai uskonnosta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään salaisina afacerverin virtuaalipalvelimen hallinnointiin antamat tarkistuskoodit.

Mikäli asiakkaan laittoman toiminnan tuloksena (ml. kolmannen henkilön suhteen otetun velvollisuuden jäämättä täyttämättä) kolmansien henkilöiden vaateet käännetään afacerveriä vastaan, asiakas korvaa afacerverille tähän liittyen aiheutuneen vahingon.

Mikäli asiakas mahdollistaa palvelun käytön kolmansille henkilöille, näiden toiminnasta afacerverille vastuulliseksi jää asiakas.

afacerver vastaa palvelun tarjoamiseen käytetyn fyysisen palvelimen ja ohjelmistojen toimimisesta ja sillä on tähän sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet palvelun tarjoamiseen.

afacerver sitoutuu takaamaan asiakkaalle mahdollisimman vakaan palvelun tarjoamisen, mukaan lukien fyysisen palvelimen mahdollisimman suuren toimintavarmuuden (kohtuullisissa olosuhteissa).

afacerver ilmoittaa asiakkaan fyysisen palvelimen uudennuksista johtuvista häiriöistä vähintään 5 kalenteripäivää etukäteen.

afacerver poistaa fyysisen palvelimen toimintaviat viimeistään 3 kalenteripäivän kuluessa toimintavian ilmenemispäivästä lukien.

afacerver ei julkista asiakkaan tarkistuskoodeja kolmansille henkilöille.

afacerverillä on oikeus seurata, että asiakas ei riko palvelun käyttöön sovellettavia oikeudellisia säädöksiä ja sopimusta, mukaan lukien ei käytä fyysistä palvelinta käyttötarkoituksen vastaisesti kuormittavia sovelluksia eikä esitä internet-sivullaan lain- tai hyvien tapojen vastaisia tai kolmansien henkilöiden oikeuksia rikkovia aineistoja.

afacerverillä on oikeus poistaa 12 tunnin kuluttua tätä koskevan huomautuksen lähettämistä ja asiakkaan siihen reagoimatta jättäessä asiakkaan käyttämät ohjelmistot, skriptit tai muut sovellukset, jotka aiheuttavat fyysiselle palvelimelle häiriöitä ja käyttötarkoituksen vastaista kuormitusta ja jotka estävät afacerveriä tarjoamasta palvelua.

afacerverillä on oikeus tehdä asiakasta velvoittavia huomautuksia palvelun käyttöön liittyvän laittoman toiminnan lopettamiseksi tai laittomien tai hyvien tapojen vastaisten aineistojen poistamiseen virtuaalipalvelimesta, samoin poistaa sellaisia aineistoja itse, tarvittaessa palvelun keskeyttämiseen tai sopimuksen irtisanomiseen saakka.

afacerverillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen asiakkaalle välittömästi ennakkoon varoittamatta, mikäli asiakkaan käyttämät ohjelmistot, skriptit tai muut sovellukset ovat aiheuttaneet fyysiselle ylikuormituksesta johtuvia laitteisto- ja ohjelmistovikoja.

afacerver ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu liittyen:

a) kolmansien henkilöiden toimintaan;
b) afacerverin valvonnassa olemattomien (ml. tietoliikenteen tarjoajalle kuuluvien) yhteyslinjojen häiriöihin;
c) afacerveristä riippumatta aiheutuneeseen sähkökatkokseen;
d) asiakkaan toimintaan virtuaalipalvelimen hallinnassa, ml. asiakkaan virtuaalipalvelimessa säilyttämien ja julkaiseminen aineistojen sisältöön tai asiakkaan hänelle kuuluvista osoitteista palvelun käytön yhteydessä lähettämien sähköpostikirjeiden sisältöön;
e) sellaisten ohjelmistojen (ml. asiakkaan käyttämien) ongelmiin, joita afacerver ei ole luonut);
f) virusten leviämiseen;
g) siihen, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita;

Asiakas maksaa afacerverille palvelun tarjoamisesta sovitun maksun. afacerverilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa palvelusta maksettavaa maksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään 30 päivää etukäteen. afacerverin lähettämässä ilmoituksessa olevasta ajasta alkaen tulee palvelusta maksaa uutta hintaa.

Mikäli asiakas ei hyväksy afacerverin suorittamaan palvelun hinnan muuttamista, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus sopimuksessa säädetyn järjestyksen mukaisesti.

afacerver esittää asiakkaalle palvelusta laskut sovitun tiheyden mukaisesti. Lasku esitetään riippumatta siitä, onko asiakas tosiasiallisesti käyttänyt palvelua.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan afacerverille viipymättä, mikäli palvelusta esitetty lasku ei ole saapunut asiakkaalle laskutuskuukauden 5. päivään mennessä tai jos lasku on virheellinen.

Asiakas maksaa palvelusta esitetyt laskut 8 kalenteripäivän kuluessa laskun saapumispäivästä lukien.

afacerverillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen välittömästi siinä tapauksessa, että asiakas myöhästyy laskun maksussa enemmän kuin 1 kalenteripäivän yli säädetyn eräpäivän. Palvelusta maksetaan ennakkomaksuna.

Tästä sopimuksesta seuraavat asiakkaan ja afacerverin välisten ilmoitusten ja huomautusten tulee olla esitetty kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa (sähköpostitse), paitsi tapauksissa, joissa ilmoituksen luonne on yleisesti tiedottava ja se ei vaikuta molempien osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Osapuolet ovat velvolliset säilyttämään toisen osapuolen liike- ja muita salaisuuksia, mikäli niitä sattuu palvelun osoittamisen yhteydessä osapuolen haltuun, paitsi siinä tapauksessa, että tietojen julkistamisvelvollisuus tulee laista.

Yllä mainittu kohta jää voimaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimuksen solmimisen yhteydessä osapuolten yhteystiedoiksi katsotaan sopimuksen solmimisen yhteydessä toiselle osapuolelle toimitetut tiedot. Osapuoli sitoutuu tiedottamaan toiselle osapuolelle välittömästi oman nimensä, toimipaikkansa/kotipaikkansa osoitteen muutoksesta kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa.

Sopimus on solmittu ilman määräaikaa. Sopimuksen suhteen ei sovelleta minimaalisen keston vaatimusta.

afacerverillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja johtuen lainsäädännöllisistä muutoksista, oikeuskäytännöstä, hallintoelimen määräyksestä, samoin kun ilmenee muita merkittäviä seikkoja palvelun tarjoamiseen liittyen. afacerver julkistaa uudet ehdot kotisivullaan http://www.afacerver.ee vähintään 30 päivää ennen niiden käyttöönottoa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli hän ei hyväksy uusia ehtoja.

Osapuolella on oikeus syitä ilmoittamatta irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa etukäteen.

Asiakkaan aloitteesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä sopimus katsotaan päättyneeksi alkaen siitä hetkestä, joka asiakas lähettää afacerverille ilmoituksen, jossa hän pyytää lopettamaan palvelujen tarjoamisen hänelle.

afacerverin aloitteesta tapahtuvan sopimuksen irtisanomisen yhteydessä (mikäli siihen ei ole asiakkaan puolelta aiheutuvia vakavia syitä) ennakkoilmoitusaika on 30 päivää.

Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ennakkoilmoitusaikaa käyttämättä, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusta. Mikäli asiakas menettää oikeuden verkkotunnukseen, joka on sidottu virtuaalipalvelimeen, sopimus päättyy.

Osapuolet ratkaisevat keskinäiset kiistansa neuvotteluteitse. Mikäli sovintoa ei saavuteta, kiistat ratkaistaan
Tallinnan käräjäoikeudessa (Tallinna Linnakohtus).
Sopimuksesta seuraavien vaateiden vanhenemisaika on yksi vuosi.